top of page
uprIMG_2295.jpg

english

Tomáš Moravanský

(*1991, Czechoslovakia)

Lives and prospers in Brno, Czechia, European Union

They call him a renaissance man. He would rather call himself the MacGyver of contemporary art. Tomáš Moravanský operates on the contemporary art, dance and music scene (here under the pseudonym Panáčik). He is also a co-founder and one of the key members of the art group and civic association INSTITUT INSTITUT. He is currently a PhD student at the Department of Theory and History of Art at the Faculty of Fine Arts in Brno.

 

His work is typical for its media variability, adaptability to the presented situation, often with elements of subversion and humour. He has long been involved in the use of choreography in exploring human behaviour in relation to the formation of socio-cultural space. In doing so, he often draws on insights from the fields of social psychology, biological evolution, pop culture and everyday experience of reality. This is further reflected in his gallery and site-specific projects, interventions in public (and private) space, choreographic experiments, audio/visual works, music, theoretical and experimental texts, and so on.

 

Together with Tereza Sikorová, also as an authorial duo, they have long been engaged in a series of projects developing the figure/idea of the so-called post-clown, manifesting itself through site-specific performative interventions and short films. They named the genre post-clown (post-clown) and had it officially notarized in 2019 during a public performance that consisted, among others, of an invited audience from the ranks of ordinary clowns.

 

A specific aspect of Moravanský's activities is the frequent involvement (and linking) of prominent figures and institutions across the cultural spectrum. Moravanský often appears in the work of other artists as co-author, co-producer, dramaturg, editor and, in rare cases, curator.

 

His work has been shown in over fifty galleries, festivals, theatres, magazines and radio in the Czech Republic, Slovakia, as well as in Germany, Austria, Bulgaria, France, Poland and the UK. He has participated in many artist residencies, including institutions such as Egon Schiele Art Centre, Banská St a nica Contemporary, Brno House of Arts, and the Czech Centre in Sofia. In the past he has also received several important awards and nominations in the field of moving image and "alternative popular" music.

 

In 2024, for his intervention "Dead in the Pool", a five-hour performance in which nothing happens except for the presence of a clown as a lifeguard and paranoid people swimming, he was a finalist, together with Tereza Sikorová, for the prestigious Art Grand Slam art prize of the Sport in Art platform, in which the work will be exhibited during the upcoming Summer Olympics in Paris (boom!). He recently became a laureate of the Slovak version of the Jindřich Chalupecký Award, which is the Czech version of the British Turner Prize – the Oskar Čepan Award.

 

In his spare time, he enjoys cooking, reading books, feeding pigeons, sports, singing, playing musical instruments, writing, wandering around the city, observing, listening, debating, looking for interesting people, art should end, cleaning, watching movies (in that order).

May 2024

Contact:

www.institutinstitut.com

bandcamp (Panáčik / music project)

youtube (old music videos mostly)

IG:

@institutinstitut

@panacik_ (personal)

 

e-mail:

institutinstitut.oz@gmail.com

panacik.booking@gmail.com (music & personal)

 

+421 907 056 220

+420 792 373 281

 
 

 

 

 
 

 

 

slovak

Tomáš Moravanský

(*1991, Dubnica nad Váhom, Československo)

Lives and prospers in Brno, Česko, Európska únia

 

Označujú ho za renesančného človeka. Sám by sa nazval skôr MacGyverom súčasného umenia. Tomáš Moravanský operuje na súčasnej výtvarnej, tanečnej i hudobnej scéne (tu pod pseudonymom Panáčik). Je tiež spoluzakladateľom a jedným z kľúčových členov umeleckej skupiny a občianskeho združenia INSTITUT INSTITUT. V súčasnosti je doktorandom na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení v Brne.

 

Jeho tvorba je typická svojou mediálnou variabilitou, adaptabilnosťou voči predostretej situácii, často krát s prvkami subverzie a humoru. Dlhodobo sa zaoberá využitím choreografie pri skúmaní ľudského chovania vo vzťahu k formovaniu spoločensko-kultúrneho priestoru. Často pritom využíva poznatky z oblastí sociálnej psychológie, biologickej evolúcie, pop kultúry a každodenného prežívania reality. To sa ďalej odráža v jeho galerijných a site-specific projektoch, intervenciách do verejného (a súkromného) priestoru, choreografických experimentoch, audio/vizuálnych dielach, hudbe, teoretických a experimentálnych textoch a tak ďalej.

 

Spolu s Terezou Sikorovou sa aj ako autorská dvojica dlhodobo venujú sérii projektov rozvíjajúcich postavu/ideu tzv. post-klauna, manifestujúcej sa skrz miestne-špecifické performatívne intervencie a krátke filmy. Žáner post-klauniády (post-clown) nazvali a oficiálne notársky nechali overiť v roku 2019 počas verejného vystúpenia, ktoré mimo iných tvorilo pozvané publikum z rád bežných klaunov.

 

Špecifickou stránkou Moravanského činností je časté zapájanie (a prepájanie) výrazných osobností a inštitúcií naprieč kultúrnym spektrom. Moravanský sa často objavuje aj v tvorbe iných autoriek a autorov ako spoluautor, koproducent, dramaturg, editor a vo výnimočných prípadoch ako kurátor.

 

Jeho diela boli uvedené vo viac ako päťdesiatich galériách, festivaloch, divadlách, časopisoch a rádiách v Českej republike, na Slovensku, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Bulharsku, Francúzsku, Poľsku a Veľkej Británii. Zúčastnil sa mnohých umeleckých rezidencií, medzi nimi napríklad v inštitúciách ako Egon Schiele Art Centre, Banská St a nica Contemporary, Dům umění města Brno, České centrum v Sofii. V minulosti získal aj niekoľko významných ocenení a nominácií v oblasti pohyblivého obrazu a "alternatívnej populárnej" hudby.

 

V roku 2024 sa za intervenciu „Dead in the Pool“, päťhodinové predstavenie, v ktorom sa okrem prítomnosti klauna ako plavčíka a paranoidne plávajúcich ľudí nič nedeje, stal spolu s Terezou Sikorovou finalistom prestížnej umeleckej ceny Art Grand Slam platformy Sport in Art, v rámci ktorej bude dielo vystavené počas nadchádzajúcich letných olympských hier v Paríži (bum!). Nedávno sa stal lauretátom slovenskej verzie ceny Jindřicha Chalupeckého Ceny Oskára Čepana.

 

Vo voľnom čase rád varí, číta knihy, kŕmi holuby, športuje, spieva, hrá na hudobné nástroje, píše, blúdi mestom, pozoruje, načúva, diskutuje, hľadá zaujímavých ľudí, umenie by malo skončiť, upratuje, sleduje filmy (v tomto poradí).

 

Máj 2024

 

Kontakt:

www.institutinstitut.com

bandcamp (Panáčik / music project)

youtube (old music videos mostly)

 

ig

@institutinstitut

@panacik_ (personal)

 

e-mail:

institutinstitut.oz@gmail.com

panacik.booking@gmail.com (music & personal)

 

+421 907 056 220

+420 792 373 281

 
 

 

 

 
 

 

 

bottom of page